shift

[ʃɪft] [ʃɪft]

v. (使)移动,(使)转移;(使)转换到(另一个人或另一事物);(使)改变意见(或信仰等);<英,非正式>赶快;<美>换(挡);(计算机)移位;按(计算机键盘上的)Shift 键;<英,非正式>摆脱,消除;<英,非正式>(尤指大量)销售,出售;<英,非正式>狼吞虎咽地吃;<古>含糊其辞,拐弯抹角

n. 改变,转变;轮班工作时间;轮班工作的人;(计算机键盘上的)Shift 键;(计算机)移位;<美>(机动车的)换挡装置;宽松直筒连衣裙(=shift dress);<史>长而宽松的内衣;(建筑)错位;(美橄)(开赛前)球员位置的变换;(天文)(光谱线的)偏移;语音演变(sound shift 的简称);<古>计谋,诡计

[ 复数:shifts 第三人称单数:shifts 现在分词:shifting 过去式:shifted 过去分词:shifted]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-05-28 14:23:54 2023-05-28 13:37:21 2023-05-28 12:44:56 2023-05-28 13:08:00 2023-05-28 14:12:18 2023-05-28 13:45:16 2023-05-28 14:25:53 2023-05-28 12:59:58 2023-05-28 12:34:35 2023-05-28 12:02:27 2023-05-28 12:33:49 2023-05-28 12:15:45 2023-05-28 14:20:01 2023-05-28 13:46:42 2023-05-28 13:42:01 2023-05-28 13:58:55 2023-05-28 14:23:38 2023-05-28 12:39:09 2023-05-28 12:17:28 2023-05-28 13:26:37